Menu
Borch Advokater A/S Østre Havnevej 2. 4 sal, 5700 Svendborg Telefon: +45 62 21 01 01 CVR-nr. 29414610 post@borch-advokater.dk

Dine rettigheder

Få et overblik over vores
privatlivspolitik

Person- og privatlivspolitik

Hos os kan du derfor være sikker på at dine personoplysninger bliver behandlet sikkert, og at vi ikke indsamler flere oplysninger end vi har behov for. 

Når vi skal udføre en opgave for dig, modtager vi en række personoplysninger om dig. Det betyder at vi i henhold til databeskyttelsesloven og persondataforordningen er forpligtet til at give dig forskellige oplysninger. 

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvordan du kan få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes. 

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Borch Advokater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Borch Advokater A/S
Østre Havnevej 2. 4 sal.
5700 Svendborg
CVR: 29414610
Telefon: +45 62 21 01 01
E-mail: post@Borch-advokater.dk 

  1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når vi udfører en opgave for dig, f.eks. opretter et selskab, udarbejder en lejekontrakt eller fører en retssag for dig, modtager vi dine personoplysninger, f.eks. dit navn, mailadresse, telefonnummer osv. Nogle gange kræver vores hjælp også, at vi videregiver dine personoplysninger til andre, f.eks. domstolene, din bank eller en ejendomsmægler.  

I langt de fleste tilfælde behandler vi altså dine oplysninger, fordi du har antaget os til at udføre en opgave for dig. Retsgrundlaget er i sådanne tilfælde persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

I nogle tilfælde har vi brug for f.eks. dit personnummer. Det kan være i situationer, hvor vi hjælper dig i forbindelse med et huskøb. Her kræver reglerne i hvidvaskningsloven, at vi indhenter dit personnummer. Retsgrundlaget er i så fald databeskyttelseslovens § 11 stk. 2, nr. 1. 

I andre tilfælde, hvor vi indhenter dit personnummer, men hvor det ikke er påkrævet i henhold til en lov, sørger vi naturligvis for at indhente dit samtykke. 

I andre situationer får vi dine personoplysninger i forbindelse med, at vi udpeges som kurator. I forbindelse hermed kan det være at vi ikke bare får dine almindelige personoplysninger, men at vi også modtager særlige personfølsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold. Det kan f.eks. være om fagforeningsforhold eller helbredsoplysninger. Det gælder også, hvis du ikke er den konkursramte, men blot f.eks. har arbejdet for den konkursramte. 

Det samme kan ske i forbindelse med gældssaneringssager, hvor vi som skifterettens medhjælper behandler ansøgninger om gældssaneringer. Retsgrundlaget i begge tilfælde er reglerne i konkursloven. 

Herudover kan vi også modtager personoplysninger, og særlige følsomme personoplysninger i forbindelse med vores arbejde, som bobestyrer i dødsboer. Retsgrundlaget for vores behandling i sådanne situationer er reglerne i dødsboskifteloven. 

Det kan også være at du fungerer som kontaktperson hos en af vores leverandører eller vores samarbejdspartnere. I så fald behandler vi også dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale eller for at finde ud af om vi skal samarbejde. Lovgrundlaget er i så fald også persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Endvidere kan det også være, at vi har fået kendskab til dine personoplysninger i forbindelse med, at du er blevet indkaldt som vidne i en retssag af en anden advokat eller fordi du skal vidne for en af vores klienter. I så fald er retsgrundlaget persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Nogle gange modtager vi også personoplysninger om dig, fordi du skylder vores klient penge. Retsgrundlaget er i sådanne tilfælde også persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  

Det kan også være at du er andelshaver i en andelsboligforening, som vi administrerer eller lejer i en ejendom, som vi administrerer. Hvis det er tilfældet, er retsgrundlaget enten persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk.1, litra f. 

Fælles for alt vores behandling af personoplysninger, er dog, at vi ikke indsamler mere end vi har behov for i forhold til den enkelte opgave. Vi indsamler altså ikke unødvendige oplysninger om dig. 

  1. Kategorier af personoplysninger

Som anført under pkt. 2, behandler vi som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse. 

Som det dog også fremgår af pkt. 2, behandler vi i nogle situationer også særlige personfølsomme oplysninger om dig samt oplysninger om strafbare forhold og dit personnummer. 

  1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvis vi udfører en kundeopgave for dig, kan vi videregive dine personoplysninger til det offentlige, f.eks. SKAT, Erhvervsstyrelsen, domstolene eller andre aktører, f.eks. din bank, din revisor eller modparten. 

Videregivelsen sker dog kun, hvor det er påkrævet, enten i forhold til vores opgaveløsning eller fordi det er påkrævet i henhold til en lovregel. 

Det kan også være at vi opgiver din personoplysninger til fogedretten, fordi du skylder vores klient penge. 

Herudover videregiver vi dog ikke dine oplysninger til andre. 

Vi bruger dog databehandlere i vores behandling af dine personoplysninger. Bl.a. benytter vi et eksternt administrationssystem.   

  1. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive slettet senest 10 år efter, at dit klientforhold eller din sag er afsluttet. Tidsperioden er valgt under hensyntagen til vores rådgiveransvar, som forældes senest 10 år efter afslutning af din sag. 

Det gælder også i forhold til sager, hvor vi har fungeret som bobestyrer, kurator eller i gældssaneringssager. 

Hvis du fungerer som kontaktperson hos en vores leverandører eller vores samarbejdspartnere, vil dine oplysninger blive slettet løbende.     

  1. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

  1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  

  1. Overførelse til tredjeland eller internationale organisationer

Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi bruge databehandlere, som enten selv er lokaliseret udenfor EU/EØS, eller som benytter sig af underdatabehandlere, som er lokaliseret udenfor EU/EØS. 

Er det tilfældet, vil vi sørge for, at databehandleren enten har afgivet en garanti eller har tiltrådt en overenskomst, som sikrer, at databehandleren og underdatabehandleren lever op til kravene i persondataforordningen jf. persondataforeningens artikel 45-46. 

  1. Cookies

Vi bruger tredjeparts-cookies på vores hjemmeside. Det gør vi bl.a. for at kunne indhente statistik omkring brugen af vores hjemmeside. 

Vi indsamler dog ikke personoplysninger via cookies.