Ejendommens dokumenter

 

En bolighandel består af en lang række dokumenter, der dels siger noget om ejendommens tilstand, dels siger noget om selve handlen

Tingbogsattest: Samtlige ejendomme i Danmark har sit eget blad i tingbogen, der viser, hvem der ejer ejendommen, hvilke servitutter der hviler på ejendommen, og hvilke hæftelser der er i ejendommen (f.eks. pantebreve eller udlæg).

 

Servitutter: En servitut er en rettighed, der begrænser ejerens rådighed over ejendommen. Det kan være en færdselsret, hvor eksempelvis ejere af de omkringliggende ejendomme har ret til at færdes på en bestemt sti på ejendommen. En servitut kan også indeholde en fredning af ejendommen eller en plan over spildevandsledninger i området og fordelingen af ejernes vedligeholdelsespligt.

 

BBR-ejermeddelelse: BBR står for Bygnings- og Boligregistret, som er et landsdækkende register med data om samtlige af landets bygninger. I registret er der bl.a. oplysninger om bygningers areal, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer mv.

 

Tilstandsrapport: Tilstandsrapporten siger noget om ejendommens fysiske tilstand, og er en del af huseftersynsordningen.

 

Elinstallationsrapport: Elinstallationsrapporten siger noget om elinstallationernes tilstand, og er en del af huseftersynsordningen.

Ejendomsdatarapport: Ejendomsdatarapporten er en samling af oplysninger om ejendommen fra offentlige registre og myndigheder. Rapporten indeholder oplysninger om ejendommens bygninger, økonomi, planer, bygge- og beskyttelseslinjer og meget mere. Rapporten kan købes på boligejer.dk og koster kr. 325. Rapporten indgår som en del af de oplysninger, sælger fremlægger i en bolighandel.

 

Jordforureningsattest: Attesten viser matriklens forureningsstatus, herunder evt. sundhedsfare og om jordflytninger skal anmeldes til kommunen mv. Attesten kan findes på Danmarks Miljøportal.

 

Energimærke: Energimærket siger noget om bygningens energitilstand på en skala fra A2020, A2015, A2010, B, C til G, hvor A2020 på nuværende tidspunkt er udtryk for den højeste energieffektivitet og G er udtryk for den laveste effektivitet. I rapporten er der endvidere en beskrivelse af energibesparende tiltag. I Danmark er det lovpligtigt at indhente en energimærkning, når et enfamilieshus skal sælges.

 

Skøde: Skødet indeholder de centrale oplysninger om handlen, herunder parternes navne, ejendommens adresse, købesummen, ejendommens overtagelsesdag og hæftelser. Skødet er således det dokument, der sikrer din ret over ejendommen. Skødet tinglyses i tingbogen.

 

Refusionsopgørelse: Refusionsopgørelsen er en opgørelse over indtægter og udgifter ved ejendommen med overtagelsesdagen som skæringsdag. Eksempelvis skal sælger godtgøres for evt. forudbetalt grundskyld, og køber skal godtgøres en del af præmien til ejerskifteforsikringen. Den der berigtiger handlen udarbejder også refusionsopgørelsen.

 

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater hvis du har spørgsmål til et boligkøb.

  • Du har ansvaret for at registrere ejerandele i et nyt Ejerregister?

    Du har ansvaret for at registrere ejerandele i et nyt Ejerregister? Folketinget forventes snarest at vedtage lovforslag om et Ejerregister for alle kapitalejere med mindst 5% af kapitalen i A/S, ApS, IVS (Iværksætterselskab) og P/S. Du vil være ansvarlig for, at dine andele registreres i......