Konkurs

 

Under en konkursen opgøres skyldnerens samlede formue med henblik på en ligelig fordeling blandt skyldnerens kreditorer.

 

En konkursbegæring er en anmodning til skifteretten om at tage en person eller selskab under konkursbehandling. I begæringen, som indgives af skyldner eller af kreditor, skal der redegøres for, at skyldner er insolvent. En begæring kan kun tages til følge, hvis den som indgiver begæringen har en retlig interesse i konkursen.

 

Indgivelse af konkursbegæring koster kr. 750 og er en retsafgift, der skal betales for, at skifteretten vil tage stilling til, hvorvidt den pågældende virksomhed eller privatperson skal tages under konkursbehandling.

Hvem kan tages under konkurs?

 

Fysiske og juridiske personer (foreninger, ApS, A/S m.fl.) kan tages under konkurs.

 

For at en skyldner kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at han er insolvent. Insolvens betyder, at skyldner ikke kan betale sin gæld til tiden, og at den manglende betalingsevne ikke skyldes forbigående forhold.

 

Konkursbegæringen forudsætter begæring fra enten skyldner selv eller af en kreditor, som har et retligt krav mod skyldner.

 

Konkursloven opererer med en formodningsregel, hvorefter en skyldner er insolvent, hvis ét af følgende fire forhold er opfyldt.

 • Hvis skyldneren selv erkender, at han er insolvent.
 • Hvis skyldneren er under rekonstruktionsbehandling.
 • Hvis skyldner har stoppet sine betalinger til sine kreditorer.
 • Hvis et forsøg på foretagelse af udlæg i skyldnerens formue ikke har ført til dækning af kravet.

 

Det er derved et krav, at man kan føre bevis for, at ét af punkterne er opfyldt.

Blanket til konkursbegæring kan findes her.

Konkursbegæringen indgives til skifteretten det sted, hvor du som privatperson bor, forudsat at du ikke udøver virksomhed. Virksomheder skal indgive konkursbegæring det sted, hvorfra virksomheden udøves. Du kan finde din retskreds her.

 

Skifteretten indkalder dig herefter til et møde, hvor du vil blive udspurgt om din eller virksomhedens økonomi. Hvis ikke du møder op, bortfalder konkursbegæringen.

Fremgangsmåden ved konkurs:

 

 • Der indgives en konkursbegæring af skyldner eller af en kreditor.
 • Der indkaldes til møde i skifteretten, hvor skifteretten på baggrund af konkursbegæringen træffer afgørelse om, hvorvidt skyldner skal tages under konkursbehandling.
 • Hvis skyldner tages under konkursbehandlingen, afsiges der konkursdekret. Afsigelse af konkursdekret har den retsvirkning, at skyldner mister retten til at råde over sin formue og gæld.
 • Skifteretten udpeger en kurator, der skal tage sig af konkursbehandlingen. Ofte foreslår den, der indgiver konkursbegæringen, også en kurator.
 • Kurator går i gang med bobehandlingen og opgør skyldnerens aktiver og passiver.
 • Kurator vurderer, om der inden konkursdekretets afsigelse foreligger dispositioner, der har været til skade for kreditorerne. Hvis dispositionerne vurderes at være utilbørlige, kan de omstødes af kurator.
 • Skyldnerens kreditorer skal senest 4 uger efter, konkursdekretet er blevet afsagt, anmelde deres krav til kurator. Kurator skal udarbejde en gældbog over de anmeldte krav.
 • Kurator vurderer de anmeldte krav fra kreditorerne. Der afholdes et møde mellem kurator og kreditorerne, hvor kreditorerne kan få indblik i kurators stilling til størrelsen af de anmeldte krav.
 • Kurator udarbejder et udkast til regnskab og et udlodningsregnskab, hvor man kan se opgørelsen over boets aktiver fordelt på kreditorerne.
 • Skyldnerens aktiver sælges og anvendes til at dække kreditorernes krav. Kreditorerne får udlodning efter konkursordenen.
 • Kurator vurderer, om der er grundlag for en politimæssig efterforskning, hvis han mener, at der er foregået strafbare forhold i den konkursramte virksomhed.
 • Konkursbehandlingen afsluttes på en skiftesamling i skifteretten

Konkursbegæringen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

Privatpersoner:

Egenbegæring

 • Skyldnerens fulde navn og adresse.
 • En liste over alle skyldnerens kreditorer til dagen for indlevering.
 • En opgørelse af skyldnerens formue og gæld

Kreditorbegæring

 • Skyldnerens fulde navn og adresse og evt. CVR-nummer
 • En beskrivelse af, hvad bebeløbet dækker over, samt størrelsen af kravet

Selskaber:

Egenbegæring

 • Selskabets navn, adresse og eventuelt et CVR-nummer.
 • En liste over alle virksomhedens kreditorer
 • En fuldstændig tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 3 måneder gammel.
 • En opgørelse over alle aktiver og passiver

Kreditorbegæring

 • Selskabets navn, adresse og evt. CVR-nummer.
 • Navnet på selskabets direktør og dennes privatadresse
 • En beskrivelse af hvad bebeløbet dækker over samt størrelsen af kravet
 • En fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 3 måneder gammel.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os