Menu

Konkurs

Under en konkurs opgøres skyldnerens samlede formue med henblik på en ligelig fordeling blandt skyldnerens kreditorer.

En konkursbegæring er en anmodning til skifteretten om at tage en person eller et selskab under konkursbehandling. 

I begæringen, som indgives af skyldner eller af kreditor, skal der redegøres for, at skyldner er insolvent. Insolvens betyder, at skyldner ikke kan betale sin gæld til tiden, og at den manglende betalingsevne ikke skyldes forbigående forhold.

En begæring kan kun tages til følge, hvis vedkommende, som indgiver begæringen, har en retlig interesse i konkursen.

Indgivelse af konkursbegæring koster kr. 750, som er en retsafgift. Beløbet skal betales, før skifteretten vil tage stilling til, om den pågældende privatperson eller selskabet skal tages under konkursbehandling.

HVEM KAN TAGES UNDER KONKURS?

Fysiske og juridiske personer (foreninger, ApS, A/S m.fl.) kan tages under konkurs.

For at en skyldner kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at han er insolvent. 

Konkursloven opererer med en formodningsregel, hvorefter en skyldner er insolvent, hvis ét af følgende fire forhold er opfyldt:

Det er dermed et krav, at man kan føre bevis for, at ét af punkterne er opfyldt.

Skilsmisse bodeling

Hvis der skal indleveres konkursbegæring mod en privatperson, skal begæringen indgives til skifteretten på det sted, hvor privatpersonen bor, forudsat at denne ikke udøver virksomhed. 

Hvis der skal indleveres konkursbegæring mod et selskab, skal begæringen indgives til skifteretten på det sted, hvorfra den erhvervsmæssige virksomhed udøves. 

Efter begæringen er indleveret, vil skifteretten indkalde til et møde, hvor skyldner vil blive udspurgt om sin eller virksomhedens økonomi. Hvis skyldner ikke møder op, vil skifteretten vurdere, om der afsiges konkursdekret, selvom skyldner ikke er til stede. 

Hvordan behandles konkursboet?

Hvis der afsiges et konkursdekret bliver der udpeget en kurator af skifteretten. Det er herefter kuratorens opgave at sørge for, at boet aktiver bliver realiseret. 

Kurator har også til opgave at undersøge, om der er foretaget omstødelige dispositioner op til konkursen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomhedsejeren har betalt en kreditor frem for andre, eller hvis der er blevet overført aktiver fra virksomheden til virksomhedsejeren selv eller en af virksomhedsejerens familiemedlemmer. 

Det kan også være, at virksomhedsejeren har udloddet udbytte til sig selv uden at iagttage reglerne herom eller på anden retsstridig måde har trukket penge ud af virksomheden til sig selv. I så fald skal kurator også sørge for at inddrive pengene til konkursboet. 

Kurator skal også forholde sig til, om ledelsen i virksomheden har handlet på en sådan måde, at der skal igangsættes konkurskarantænesag mod ledelsen. 

Når boets aktiver er blevet realiseret, og evt. omstødelseskrav er blevet afklaret, afslutter kurator boet, og de indtægter, som kurator har formået at inddrage til boet, fordeles blandt boets kreditor afhængig af kreditorernes stilling i boet. 

Hos BORCH Advokater har vi stor erfaring med behandling af konkursboer, og vores mål er altid at få fremskaffet flest mulige midler til dækning af kreditorernes tab. 

Er en konkursbegæring den eneste udvej for at sikre dit tilgodehavende, kan du derfor altid trygt henvende dig til os. Vi sørger for, at konkursboet bliver behandlet på bedst mulige vis og med det bedst mulige resultat for dig. 

Bliver du mødt med et krav fra et konkursbo, kan vi også hjælpe dig, herunder i forhold til vurdering af kravets berettigelse. Konkurs og insolvensret er i det hele et af vores specialer.  

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.