Hvad er inkassosagens ABC?

 

Inkassosagens ABC er et opslagsværk der nærmere definerer betydningen af ord og begreber der har stor betydning inden for inkasso.

 

 

Betalingspåkrav = Et betalingspåkrav er et dokument, som kreditor kan indlevere til fogedretten for at få fundament for sit krav. Betalingspåkrav anvendes i de situationer, hvor kreditor mener, at der ikke fra skyldnerens side vil blive gjort indsigelser mod kravet. Hvis skyldner ikke har gjort indsigelser mod kravet inden for 14 dage, så betragtes det som, at skyldner har erkendt at skylde kreditor det angivne beløb og der kan afsiges dom over skyldner. Når der er afsagt dom over skyldner, kan kreditor kræve udlæg i skyldners aktiver for det beløb, der skyldes. Betalingspåkrav kan kun anvendes på krav op til 100.000 kr.

 

Udlægsmøde = Et udlægsmøde er et møde, hvor kreditor får mulighed for at kunne foretage udlæg i nogle af skyldnerens aktiver. Et udlæg betyder, at kreditor kan få fyldestgjort sit krav mod skyldner ved at kræve de genstande, der er taget udlæg i solgt på en tvangsauktion. Udlægsmødet afholdes i fogedretten, hvor fogeden har til formål at gennemtvinge kreditors krav mod skyldner. Kreditor kan foretage udlæg i rede penge, fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver.

 

Udekørende fogedforretning = Udekørende fogedforretning kan f.eks. bruges, når en skyldner ikke møder op til udlægsmødet i fogedretten. Fogedretten oplyser skyldner på forhånd om en bestemt dato for, hvornår fogeden og kreditors repræsentanter vil opsøge skyldner på hans adresse. Fogeden vil på dette besøg vurdere, om der findes aktiver af værdi, der kan anvendes til fyldestgørelse af kreditors krav.

 

Frivilligt forlig = Et frivilligt forlig betegner den situation, hvor skyldner erkender, at han skylder kreditor et givent beløb (skyldnererklæring). Et frivilligt forlig indeholder ofte oplysninger om gældens størrelse, renter, afdragsordning og en tvangsfuldbyrdelsesklausul. Klausulen fastslår, hvornår gælden forfalder til betaling, hvis debitor ikke betaler i henhold til de betingelser, der er aftalt mellem ham og kreditor.

 

Forældelse = En forældelsesfrist løber fra forfaldstidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor kreditor tidligst kunne kræve fordringen opfyldt. Forældelsesfristen for en kreditors fordring mod skyldner er som hovedregel 3 år ved pengekrav. Hvis kreditor ikke har modtaget sine penge inden for denne frist, så anses kravet for forældet og kan ikke gøres gældende over for skyldner. Hvis kreditor derimod foretager retslige skridt og indgiver et betalingspåkrav til retten, så afbrydes den 3-årige forældelsesfrist ved dokumentets indlevering. Hvis betalingspåkravet påtegnes af fogedretten, så løber der en ny forældelsesfrist på 10 år fra påtegningstidspunktet.

 

Trangsbeneficium = Kreditor kan foretage udlæg i rede penge, fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver men ikke i skyldnerens fremtidige erhvervelser. En kreditor kan ikke tage udlæg i aktiver, der for skyldneren og hans husstand er nødvendige for at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod. Trangsbeneficiet er underlagt en retlig standard, der hele tiden tilpasser sig den tid, vi befinder os i. En kreditor kan derfor i dag som hovedregel ikke foretage udlæg i et tv. Kreditor kan dog tage udlæg i eksklusive tv, bl.a. et B&O tv.

 

Fogedretten = Fogedretten er en afdeling i retten, der har til formål at gennemtvinge økonomiske krav, som kreditorerne har mod deres skyldnere. Skyldneren indkaldes til et møde i fogedretten, hvis skyldner enten har misligholdt et krav, eller når en kreditor uden held har forsøgt at inddrive penge fra sin skyldner.

 

Civilretten = Civilretten behandler civile sager, hvor én part forsøger at gennemtvinge et krav over for en anden part ved domstolenes hjælp. En civilretssag opstår typisk ved, at parterne ikke kan blive enige om, hvor meget der skyldes. Den ene part kan derfor anmode domstolene om at træffe en afgørelse i sagen, der kan anvendes over for den anden part til at gennemtvinge et krav. Hvis den tabende part ikke retter sig efter civilrettens afgørelse, kan det vindende part få fogedrettens hjælp til at inddrive det skyldige beløb.

 

Rykkergebyr = Et rykkergebyr er et gebyr, en kreditor kan tage i brug, hvis skyldner ikke betaler til tiden. Et rykkergebyr kan højst udgøre 100 kr., og kreditor har mulighed for at fremsende 3 rykkergebyrer vedrørende samme ydelse, såfremt de hver især afsendes med mindst 10 dages mellemrum.

 

Kompensationsbeløb = Et kompensationsbeløb kan kun afkræves i et aftaleforhold mellem to erhvervsdrivende, der handler som led i deres erhverv. I tilfælde af for sen betaling skal skyldner betale kreditor 310 kr. i kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger.

 

Renter = Renter skal betales fra forfaldsdatoen, og renten fastsættes som en årlig rente, der i dag ikke kan fastsættes til mindre end 8%. I tilfælde af særlige omstændigheder kan retten bestemme, at der skal betales højere eller lavere rente.

 

Inden- og udenretligt inkasso = Udenretlig inkasso betegner den sagsbehandling, der foregår uden for retten, dvs. fremsendelse af rykkerskrivelser, inkassoskrivelser og forsøg på at lave aftale om afdragsordning med skyldner. Hvis skyldner ikke vil indgå en aftale med kreditor, så vil sagen typisk overgå til indenretlig inkasso. Indenretligt inkasso betegner den situation, hvor kreditor forsøger at inddrive sit tilgodehavende mod skyldner ved retten enten i form af en inkassostævning eller et betalingspåkrav. Den indenretlige inkasso dækker også over de omkostninger, kreditor har haft i forbindelse med den udenretlige inkasso.

 

Inkassosalær = Et inkassosalær opgøres på baggrund af det pågældende krav.

  • Du har ansvaret for at registrere ejerandele i et nyt Ejerregister?

    Du har ansvaret for at registrere ejerandele i et nyt Ejerregister? Folketinget forventes snarest at vedtage lovforslag om et Ejerregister for alle kapitalejere med mindst 5% af kapitalen i A/S, ApS, IVS (Iværksætterselskab) og P/S. Du vil være ansvarlig for, at dine andele registreres i......