BORCH inkasso

 

 

BORCH Advokater har mange års erfaring med inkasso, og vi har hjulpet utallige med at få betaling.

 

Vi har været behjælpelig med inddrivelse indenfor stort set alle retsområder, og vi har hjulpet alle mulige typer af kreditorer. Det vil sige virksomheder, banker, kreditforeninger, boligselskaber, forsyningsvirksomheder, det offentlige og private.

Vi hjælper også kreditorer i forbindelse med tvangsauktioner, huslejeinddrivelser, udsættelser, tilbagetagelser, konkursbehandling og på andre områder, som relaterer sig til inkasso og inddrivelse.

I modsætning til inkassobureauer har vi mulighed for følge en inkassosag fra start til slut. Det vil sige, at vi også har mulighed for at håndtere sagen i civilretten, hvis skyldner protesterer mod kravet.

Vores arbejde med den enkelte inkassosag slutter ikke nødvendigvis ikke med en konstatering af om skyldneren kan betale eller ej. Hvis vi på dine vegne foretager udlæg i skyldners aktiver, hjælper vi dig naturligvis også med at sælge (tvangsrealisere) de ting, der er blevet foretaget udlæg i. Hvis skyldner går bort, søger gældssanering, forsøger rekonstruktion eller går konkurs, hjælper vi dog også med at anmelde dit krav.

Hvis der indgås en afdragsordning eller et forlig med skyldneren, tilbyder vi selvfølgelig også at administrere ordningen med skyldner. I det omfang vi har mulighed for det, hjælper vi også gerne med forsøg på salg af dit tilgodehavende.

 

Sådan håndterer BORCH advokater en inkassosag
Inkassoens ABC
Kreditpolitik
Tvangsauktion

De mange års erfaringer med inkasso har også lært os, at inkasso ikke bare handler om inddrivelse, men også det der ligger forud for inddrivelsen. Det handler om at have styr på sine betalinger, sin kreditpolitik , hvornår kravet forældes og hvem skyldner i øvrigt er.

 

Vi tilbyder derfor også vores kunder at de via os kan foretage kredittjek af en samarbejdspartner, ligesom vi også gerne hjælper med at indhente regnskabstal eller andre nøgleoplysninger.

 

Vi har et solidt inkassosetup og nogle gode medarbejdere, og tilsammen med vores mangeårige erfaring, gør det at vi som oftest er succesfuld med vores inkassosager.
I modsætning til mange af vores øvrige kollegaer, tilbyder vi også vores inkassoservice som ”No cure –No Pay”. Det vil sige, at hvis vi ikke får inddrevet dine penge helt eller delvist, skal du heller ikke betale et salær til os. Kun sagsomkostninger i form af fogedgebyr og lignende skal du betale.

 

Det er vores filosofi, at det altid skal kunne betale sig at henvende sig til BORCH Advokater, også når der er tale om inkasso.

Sådan håndterer BORCH advokater en inkassosag

 

  • Hvis du ikke kan få dine penge, kontakter du BORCH advokater med henblik på at starte en inkasso sag op. Gerne så hurtigt som muligt, efter at du har konstateret, at skyldner ikke har betalt.
  • Du oplyser os om skyldners navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger samt sender os dokumentation for kravet, dvs. faktura, pantebrev, lejekontrakt eller andet fundament, f.eks. en dom.
  • Vi kontakter skyldner skriftligt og tilskynder skyldner til at betale eller indgå et frivilligt forlig.
  • Hvis vi ikke modtager respons fra skyldner, fremsender vi enten en skriftligt rykker eller tager telefonisk kontakt til vedkommende. Hvis skyldner ikke reagerer på rykkeren, viderefører vi sagen i fogedretten. Det vil som oftest ske via et betalingspåkrav.
  • Hvis der indgås et frivilligt forlig, så administreres afdragsordning af BORCH. Dvs. vi påser om afdragsordningen overholdes, og hvis ikke, så rykkes skyldner.
  • Hvis skyldners betalingsevne er håbløs, så videreføres sagen kun til fogedretten, hvis det aftales mellem dig og os. BORCH advokater kan dog tilbyde at beholde fundamentet eller kan også forsøge at sælge kravet.
  • Hvis skyldner protesterer mod kravet, indbringes sagen for civilretten.  civilretten. Dog kun hvis det aftales mellem dig og BORCH på forhånd.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater, hvis du ønsker et tilbud på inkassoinddrivelse eller bare gerne vil høre mere om vores inkassoservice. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et gå-hjem-møde i inkasso og kreditpolitik.

Inkassosagens ABC

Med Inkassosagens ABC kan du få overblik over betydningen af de ord og begreber, der opereres med indenfor inkasso.

Betalingspåkrav = Et betalingspåkrav er et dokument, som kreditor kan indlevere til fogedretten for at få fundament for sit krav. Betalingspåkrav anvendes i de situationer, hvor kreditor mener, at der ikke fra skyldnerens side vil blive gjort indsigelser mod kravet. Hvis skyldner ikke har gjort indsigelser mod kravet inden for 14 dage, så betragtes det som, at skyldner har erkendt at skylde kreditor det angivne beløb, og der kan afsiges dom over skyldner. Når der er afsagt dom over skyldner, kan kreditor kræve udlæg i skyldners aktiver for det beløb, der skyldes. Betalingspåkrav kan kun anvendes på krav op til 100.000 kr.

Udlægsmøde = Et udlægsmøde er et møde, hvor kreditor får mulighed for at kunne foretage udlæg i nogle af skyldnerens aktiver. Et udlæg betyder, at kreditor kan få fyldestgjort sit krav mod skyldner ved at kræve de genstande, der er taget udlæg, i solgt på en tvangsauktion. Udlægsmødet afholdes i fogedretten, hvor fogeden har til formål at gennemtvinge kreditors krav mod skyldner. Kreditor kan foretage udlæg i rede penge, fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver.

Udekørende fogedforretning = Udekørende fogedforretning kan f.eks. bruges, når en skyldner ikke møder op til udlægsmødet i fogedretten. Fogedretten oplyser skyldner på forhånd om en bestemt dato for, hvornår fogeden og kreditors repræsentanter vil opsøge skyldner på hans adresse. Fogeden vil på dette besøg vurdere, om der findes aktiver af værdi, der kan anvendes til fyldestgørelse af kreditors krav.

Frivilligt forlig = Et frivilligt forlig betegner den situation, hvor skyldner erkender, at han skylder kreditor et givent beløb (skyldnererklæring). Et frivilligt forlig indeholder ofte oplysninger om gældens størrelse, renter, afdragsordning og en tvangsfuldbyrdelsesklausul. Klausulen fastslår, hvornår gælden forfalder til betaling, hvis debitor ikke betaler i henhold til de betingelser, der er aftalt mellem ham og kreditor.

Forældelse = En forældelsesfrist løber fra forfaldstidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor kreditor tidligst kunne kræve fordringen opfyldt. Forældelsesfristen for en kreditors fordring mod skyldner er som hovedregel 3 år ved pengekrav. Hvis kreditor ikke har modtaget sine penge inden for denne frist, anses kravet for forældet og kan ikke gøres gældende over for skyldner. Hvis kreditor derimod foretager retslige skridt og indgiver et betalingspåkrav til retten, afbrydes den 3-årige forældelsesfrist ved dokumentets indlevering. Hvis betalingspåkravet påtegnes af fogedretten, løber der en ny forældelsesfrist på 10 år fra påtegningstidspunktet.

Trangsbeneficium = Kreditor kan foretage udlæg i rede penge, fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver, men ikke i skyldnerens fremtidige erhvervelser. En kreditor kan ikke tage udlæg i aktiver, der for skyldneren og hans husstand er nødvendige for at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod. Trangsbeneficiet er underlagt en retlig standard, der hele tiden tilpasser sig den tid, vi befinder os i. En kreditor kan derfor i dag som hovedregel ikke foretage udlæg i et tv. Kreditor kan dog tage udlæg i eksklusive tv, bl.a. et B&O tv.

Fogedretten = Fogedretten er en afdeling i retten, der har til formål at gennemtvinge økonomiske krav, som kreditorerne har mod deres skyldnere. Skyldneren indkaldes til et møde i fogedretten, hvis skyldner enten har misligholdt et krav, eller, når en kreditor uden held har forsøgt at inddrive penge fra sin skyldner.

Civilretten = Civilretten behandler civile sager, hvor én part forsøger at gennemtvinge et krav over for en anden part ved domstolenes hjælp. En civilretssag opstår typisk ved, at parterne ikke kan blive enige om, hvor meget der skyldes. Den ene part kan derfor anmode domstolene om at træffe en afgørelse i sagen, der kan anvendes over for den anden part til at gennemtvinge et krav. Hvis den tabende part ikke retter sig efter civilrettens afgørelse, kan den vindende part få fogedrettens hjælp til at inddrive det skyldige beløb.

Rykkergebyr = Et rykkergebyr er et gebyr, en kreditor kan tage i brug, hvis skyldner ikke betaler til tiden. Et rykkergebyr kan højst udgøre 100 kr., og kreditor har mulighed for at fremsende 3 rykkergebyrer vedrørende samme ydelse, såfremt de hver især afsendes med mindst 10 dages mellemrum.

Kompensationsbeløb = Et kompensationsbeløb kan kun afkræves i et aftaleforhold mellem to erhvervsdrivende, der handler som led i deres erhverv. I tilfælde af for sen betaling skal skyldner betale kreditor 310 kr. i kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger.

Renter = Renter skal betales fra forfaldsdatoen, og renten fastsættes som en årlig rente, der i dag ikke kan fastsættes til mindre end 8%. I tilfælde af særlige omstændigheder kan retten bestemme, at der skal betales højere eller lavere rente.

Inden- og udenretligt inkasso = Udenretlig inkasso betegner den sagsbehandling, der foregår uden for retten, dvs. fremsendelse af rykkerskrivelser, inkassoskrivelser og forsøg på at lave aftale om afdragsordning med skyldner. Hvis skyldner ikke vil indgå en aftale med kreditor, vil sagen typisk overgå til indenretlig inkasso. Indenretligt inkasso betegner den situation, hvor kreditor forsøger at inddrive sit tilgodehavende mod skyldner ved retten enten i form af en inkassostævning eller et betalingspåkrav. Den indenretlige inkasso dækker også over de omkostninger, kreditor har haft i forbindelse med den udenretlige inkasso.

Inkassosalær = Et inkassosalær opgøres på baggrund af det pågældende krav.

Kreditpolitik

En kreditpolitik handler om at have klare retningslinjer for hvornår der gives kredit og under hvilke betingelser.

Herudover er en del af en kreditpolitik også at have styr på sin skyldner. Dvs. i forhold til adresse, cvr. nr., kontaktoplysninger osv.

Endelig handler en kreditpolitik også om at man sørger for at få bekræfte sine aftaler, og at ens rentevilkår fremgår tydeligt af enten aftalegrundlaget eller fakturaen. Hvis der er tale særlige rentevilkår, dvs. rentevilkår, som ikke fremgår af renteloven, så bør rentevilkårene fremgår allerede af ordrebekræftelsen eller aftalegrundlaget.

BORCH Advokater foreslår derfor vores kunder, at de får udarbejdet en kreditpolitik.

En kreditpolitik kunne f.eks. indeholder regler om at der ikke bliver givet mere end 30 dages fakturakredit, eller at manglende overholdelse af betalingsbetingelserne medfører krav om kontant forudbetaling. Et andet forslag kunne være at der blev fastsat retningslinjer for udsendelse af rykker. F.eks. 5 dage efter forfaldsdato, og hvis der ikke sker betaling, så videre til inkasso efter 14 dage.

BORCH Advokater er af den opfattelse, at de af vores kunder, som har bedst styr på deres kreditpolitik også er de kunder, som lider det mindste tab. HUSK! Du kan altid kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak om kreditpolitik og inkasso.

Tvangsauktion

 

Har du fået udlæg i skyldners aktiv eller har du pant i skyldner aktiver, f.eks. en ejendom, kan du begære aktivet solgt på tvangsauktion.

BORCH Advokater kan hjælpe dig med at få aktivet solgt på tvangsauktion, og som advokat for en kreditforening igennem mere end et kvart århundrede, har vi en særlig forudsætning for at hjælpe dig eller din virksomhed, hvis der er tale om i pant eller udlæg i fast ejendom.

 

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak