Ansættelsesret

 


Ansættelsesret dækker over en række forskellige love og overenskomster, der regulerer ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Ansættelsesret er et område inden for juraen, der konstant er under udvikling, og det er derfor vigtigt at du, som arbejdsgiver, allierer dig med en rådgiver, som er opdateret på den gældende lovgivning.
Overtrædelse af lovreglerne eller overenskomster kan nemlig medføre, at du skal betale en godtgørelse eller lønkompensation til den ansatte, hvilket kan blive en dyr affære. Med en rette rådgivning kan du undgå det scenarie, og særligt hvis du inddrager BORCH advokater på et tidligt stadie.
BORCH Advokater er behjælpelige inden for alle områder af ansættelsesretten såvel før, under som efter ansættelsen.

Læs mere om:

 

Hvad skal jeg som arbejdsgiver være opmærksom på?
Afskedigelse
Ansættelseskontrakten – lønmodtager

Hvad skal jeg som arbejdsgiver være opmærksom på?

Før ansættelsesforholdets begyndelse skal du have en ansættelseskontrakt klar til din nye medarbejder. I ansættelsesbevisloven findes en række minimumsregler for, hvilke oplysninger en arbejdsgiver skal give den nye medarbejder ved arbejdets tiltrædelse. En arbejdsgiver har pligt til at oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. En manglende efterlevelse af oplysningspligten kan medføre krav om kompensation.

 

Under ansættelsesforholdet bør du være opmærksom på de fællesretlige regler, der finder anvendelse, uanset om den ansatte er ansat efter overenskomst, funktionærloven eller noget helt tredje. De fællesretlige regler følger af:

 • Ligestillingsloven
 • Barselsloven
 • Ferieloven
 • Arbejdsmiljøloven

Efter ansættelsesforholdets ophør har du som arbejdsgiver også mulighed for at pålægge dine ansatte begrænsninger i form af kunde- og konkurrenceklausuler, hvis begrænsningerne fremgår af ansættelseskontrakten.

En kundeklausul er en klausul, der forhindrer din nylig fratrådte medarbejder i at have erhvervsmæssig kontakt med dine kunder. På samme måde forhindrer en konkurrenceklausul din nylig fratrådte medarbejder i at tage arbejde i en konkurrerende virksomhed. Klausulerne kan anvendes hver for sig, men de kan også anvendes i samspil.

Lov om ansættelsesklausuler angiver, hvornår klausulerne anses for anvendelige og gyldige. BORCH advokater har stor erfaring med udarbejdelse af kunde- og konkurrenceklausuler. Det sikrer, at du får den bedste rådgivning.

AFSKEDIGELSE

Sygdom, samarbejdsvanskeligheder eller strafbare forhold kan være blandt årsagerne til at en medarbejder må afskediges – også selvom det kan få økonomiske konsekvenser for din virksomhed.
Hos BORCH Advokater giver vi dig et overblik over hvad konsekvenserne af en afskedigelse er. Vi bistår også i forbindelse med selve afskedigelsen.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

ANSÆTTELSESKONTRAKTEN

Borch Advokater kan hjælpe dig med at sikre, at virksomhedens ansættelseskontrakter kontrakt indeholder det, som er  aftalt, og at ansættelseskontrakterne lever op til ansættelsesbevisloven.

Ansættelsesbevisloven indebærer at virksomhedens ansatte skal have en skriftligt ansættelseskontrakt. Samtidig opstiller loven en række minimumskrav, der ikke kan ændres ved aftale:

 

 • Hvem er arbejdsgiveren og hvem er lønmodtageren?
 • Hvor skal lønmodtageren arbejde? I mangel af et fast arbejdssted skal
  du oplyse et sted, hvor arbejdet hovedsageligt skal udføres.
 • Hvad skal lønmodtageren beskæftige sig med? Du kan eksempelvis
  oplyse løn, modtagerens stilling, titel, ansvarsområder mv.
 • Hvornår begynder ansættelsesforholdet?
 • Er det en tidsbegrænset stilling? I så fald skal varigheden for ansættelsesforholdet angives.
 • Hvad er lønnen ved ansættelsens begyndelse?
 • Hvornår og hvordan udbetales lønnen?
 • Får lønmodtageren tillæg og andre goder, herunder pensionsbidrag, fri
  telefon, fri bil?
 • Hvad er den ugentlige eller daglige arbejdstid?
 • Hvilke rettigheder har lønmodtageren i forbindelse med ferie?
 • Får lønmodtageren betalt ferie, dvs. løn under ferie?
 • Hvilke opsigelsesvarsler gælder for lønmodtageren og for arbejdsgi-
  veren?
 • Hvilke regler om opsigelsesvarsler gælder generelt ?
 • Er lønmodtageren omfattet af funktionærloven?
 • Er der nogle kollektive overenskomster/lokalaftaler, der regulerer
  ansættelsesforholdet?

Manglende overholdelse af ansættelsesbevisloven kan medføre krav om kompensation. Desuden er det heller ikke generelt i virksomhedens interesse, at virksomhedens ansættelseskontrakter ikke lever op til gældende regler.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os